Покана към занаятчиите за участие в Български фестивал на сливата в Национално изложение - Орешак
БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА
18 – 20 септември 2020 г.

От 18-ти до 20-ти септември 2020 г. Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак, съвместно с Община Троян, ще бъде традиционен домакин на БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА – културно събитие с дългогодишна история, в чието начало стои прочутият „Празник на сливата и троянската сливова ракия”.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАНАЯТЧИИ В БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА В НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ - ОРЕШАК

„Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” ЕООД отправя настоящата покана за участие към българските занаятчии желаещи да представят своите творби, в парка на изложението, по време на БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА 2020 ГОД.

Задължително условие за участие е притежаване на валидно Майсторско свидетелство или диплома, удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата или занаятите. При възможност за персонално представяне на Вашия занаят, заявката Ви за участие ще бъде обработена с приоритет.

Местата са ограничени.

Дейности: Срокове:
Време на провеждане: 18 - 20.09.2020 г. от 10:00 до 19:00 ч.
Заявки за участие с приложено копие на майсторско свидетелство или диплома за квалификация в областта на изкуствата или занаятите се приемат, съобразно определения брой места за настаняване, в „НИХЗИ-Орешак” ЕООД, с.Орешак, в срок до: 11.09.2020 г. вкл.
Потвърждаване от „НИХЗИ-Орешак” ЕООД на заявено участието до: 15.09.2020 г. вкл.
Заплащане наем за участие, след получено потвърждение от „НИХЗИ-Орешак” ЕООД , на място - в брой: до 18.09.2020 г.
Първоначално настаняване : до 10:00 на 18.09.2020 г.
Окончателно освобождаване : 20.09.2020 г. след 16:00 ч.

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Отредени места за търговска площ и представяне:

Отредени места за занаятчии и творци, в парка на изложението - терени с размер 3 х 3 м., шатра.

ВАЖНО: Във връзка с извънредната епидемична обстановка и необходимостта от осигуряване на дистанция между участниците СЕ ДОПУСКА ЗАЯВЯВАНЕ САМО НА ЕДНО МЯСТО за участие.

2. Критерии за участие :

До участие се допускат единствено лица, съобразно определения брой места за настаняване (до изчерпването им) , притежаващи Майсторско свидетелство или диплома (удостоверение), удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата или занаятите. Местата са ограничени.

3. Механизъм за участие :

Заявка за участие по образец се подава с приложено копие от Майсторско свидетелство (или диплома/удостоверение, удостоверяващи квалификация в областта на изкуствата/занаятите) и снимки на демонстрационното оборудване (ако е приложимо), в срок до 11.09.2020 г. на място в „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” ЕООД, с. Орешак 5630, общ. Троян, ул.”Стара планина” № 256.

Заявки, подадени след 11.09.2020 г., няма да бъдат обработвани.

В срок до 15.09.2020 г. се потвърждава участието на отговарящите на критериите заявители на посочен от участника телефон, съобразно определения брой места, до тяхното изчерпване.

Определените места могат да се ползват единствено от заявителя за представяне и/или продажба на заявените занаятчийски и/или художествени изделия и/или демонстрация на заявения занаят или художествено изкуство.

В срок до 18.09.2020 г. се заплаща наем за участие, на място в брой, както следва:

- за терен 3х3  – 64,80 лв., с  вкл. ДДС.

Определеният наем е дължим за трите дни на фестивала, от 18-ти до 20-ти септември 2020 год. включително, като след заплащането му възстановяване при незаемане или преждевременно напускане не се допуска !

Първоначално настаняване до 10:00 ч.  на 18.09.2020 г.

Окончателно освобождаване на 20.09.2020 г. след 16:00 ч.

4. Правила:

Всеки ползвател на терен се съобразява с отреденото му пространство. Забранява  се преотдаването на нает терен на трети лица!

Стока, маси, стелажи, както и други предмети, свързани с дейността, се разполагат в рамките на определената площ.

Майсторите/производителите предлагат за продажба само свои произведения или стоки.

Уместността на предлаганите от майсторите изделия и естетичен вид на търговските площи, по време на фестивала, подлежи на проверка от служители на „НИХЗИ-Орешак” ЕООД.

Участник подал невярна информация в заявката относно предлаганите изделия, демонстрация или изискуеми документи, ще бъде отстранен от участие.

Забранява се продажбата на стоки с политическа насоченост, свастики и нацистки символи, с еротичен характер или с порнографско съдържание!

Не се допуска ползването на музика в шатрите.

Участниците задължително спазват всички противоепидемични мерки и указания на Министерство на здравеопазването и контролните органи. Препоръчително е носенето на лични предпазни средства /маска или защитен шлем/. Всеки участник е длъжен да подсигури необходимите средства за дезинфекция, съгласно утвърдените указания.

Не се допуска продажба на непакетирани храни и напитки.

Не се допуска достъп на превозни средства на територията на „НИХЗИ-Орешак” ЕООД за нуждите на участващите майстори/производители в часовете от 10:00 до 19:00 ч. за 18 и 19 септември 2020 г. и от 10:00 до 16:00 ч. на 20 септември 2020 год. При обоснована необходимост, по изключение, достъп може да бъде допуснат след съгласуване с ръководството на изложението.

Съгласно българското законодателство всеки участник в Български фестивал на сливата 2020 год. е длъжен да притежава касов апарат, като „НИХЗИ-Орешак” ЕООД не носи отговорност за извършени данъчни нарушения от страна на участниците.

Всеки участник в Български фестивал на сливата 2020 год. е длъжен да притежава необходимите разрешителни, изисквани от контролните органи, за упражняване на дейността,  съобразно действащото законодателство.

Всеки участник задължително почиства отпадъците си, като изхвърля същите само в определените за целта контейнери.

„НИХЗИ-Орешак” ЕООД не подсигурява резервиране на парко-места.

Образец на заявление за участие може да изтеглите от следния линк: [ИЗТЕГЛИ]

 

ЕВРОПЕЙСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА
EFFE

Facebook Twitter