Институт по планинско животновъдство и земеделие

ИНСТИТУТЪТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ в гр. Троян е създаден с решение No 6/17.01.1978 на МС. Той е пряк наследник на основания още през 1910 г. Държавен овощен разсадник, преобразуван по-късно в Опитна станция по сливовата култура (1953 г.), Опитна станция по овощарство и планинско земеделие (1959 г.) и КОС (1962 г.).

Институт по планинско животновъдство и земеделиеТова е единственото звено в системата на Селскостопанската академия, оторизирано за комплексно решаване на въпросите, касаещи селското стопанство в планинските и предпланински райони на страната. Решаването на тези въпроси институтът извършва съвместно с филиала си в Дряново.

В института и Експерименталната база към него се извършва научно-изследователска, консултантско-внедрителска и производствена дейност в областта на животновъдството, овощарството и фуражното производство.
Разработват се проекти за кандидатстване пред наши и чужди финансиращи програми, фондове, организации и др. Провеждат се специализирани курсове и открити дни. Дават се консултации по различни въпроси. Изработват се почвени проби, както и проби за окачествяване на фуражи, мляко и месо. Произвежда се посадъчен, посевен и разплоден материал.

http://www.rimsa.eu

 

ЕВРОПЕЙСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА
EFFE

Facebook Twitter