Заявка и нови правила за участие в Улица на занаятите - 2018 г.
There are no translations available.

ОБЩИНА ТРОЯН

БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА

22. – 24. септември 2018 г.


ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ: Заявление за участие в Улица на занаятите 2018 г.


ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В УЛИЦА НА ЗАНАЯТИТЕ 2018 Г. 

От 22-ри до 24-ти септември 2018 г. Троян ще бъде столица на сливата и сливовата ракия. Ще се проведе отново БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА – иновативното културно събитие с повече от 25-годишна история, в чието начало стои прочутият „Празник на сливата и троянската сливова ракия”, добил популярност и спечелил множество почитатели, както сред  местната общност, така и сред гостите на града и общината.

Празникът пленява с магията и романтиката при приготвянето на сливовия дестилат в домашна среда – запазена марка на Троян. Все по-отчетливо в него зазвучава стремежът да се съхраняват традициите и материалната култура на българите, да се опазва духът на Балкана. Освен атракциите със  сливови изкушения и изваряване на ракия, фактор за това са неповторимата природа на Троянския край, душевността на балканджиите, народното изкуство, занаятите и, разбира се, разнообразната, богата и атрактивна програма на празника. Особен  колорит на събитието придава ”Улицата на занаятите”, на която се любуваме на произведения на майстори занаятчии от Троянско и цялата страна.

Фестивалът популяризира една уникална за региона и страната традиция и запознава много хора с възможностите за културен туризъм и развлечения, които предлага Община Троян. Тук се пази духът на преминалата през вековете традиция и се надгражда постигнатото.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЛИЦА НА ЗАНАЯТИТЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАНАЯТЧИИ

Община Троян организира Български фестивал на сливата с богата развлекателна и фолклорна програма, тематични дегустации и конкурси, атракции за деца. Фестивалът ежегодно присъства в ефира на националните медии, рекламира се активно в социалните мрежи, интернет, чрез външна и печатна реклама, част е от програмата на популярните български туроператори.

Отправяме покана към Вас да бъдете част от традиционната Улица на занаятите. Задължително условие за участие е да представите произведения на български занаяти и изкуства, да притежавате валидно Майсторско свидетелство или диплома, удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата или занаятите. Ако имате възможност да правите демонстрация на Вашия занаят, заявката Ви ще бъде обработена приоритетно.

Улица на занаятите (за занаяти и изкуства) – пешеходна зона пл. „Възраждане“ 

Дейности:

Срокове:

Време на провеждане:

22.-24.09.2018 г.

Заявки за участие се приемат до:
(по имейл или на място с копие на майсторско свидетелство или диплома за квалификация в областта на изкуствата или занаятите)

03.09.2018 г.

Потвърждение от Община Троян за участието и разполагането по утвърдена схема до:

13.09.2018 г.

Заплащане след получено потвърждение от Община Троян за участието и разполагането по утвърдена схема до:
(по банков път или на касата на Община Троян)

18.09.2018 г.

Настаняване и монтиране на оборудване:

21.09.2018 г.
от 9:00 до 16:00 ч.

Освобождаване и демонтиране на оборудване:

24.09.2018 г.
след 14:00 ч.

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Отредени места за търговски площи и демонстрационно оборудване:

1.1 Отредени места за занаятчии и творци на пешеходна зона пл. „Възраждане“

-терени с размер 3 х 3 м. за разполагане на шатри

2. Критерии за участие в Улица на занаятите:

2.1 Участие в Улица на занаятите се допуска единствено за лица, притежаващи Майсторско свидетелство или диплома (удостоверение), удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата или занаятите. Копие от документа задължително се прилага към Заявката за участие.

2.2 Разпределянето на терените се извършва от Комисия, определена със заповед на Кмета на Община Троян на база посочената в заявлението информация за предмет на дейност, възможност за демонстрация на занаяти или художествени изкуства, снимков материал на собствените занаятчийски произведения или произведения на художествените изкуства, опит от предишни участия.

2.3 Облекло на занаятчиите с елементи на народна носия е за предпочитане в Улица на занаятите по време на Фестивала. 

3. Механизъм за участие в Улица на занаятите:

3.1 Заявка за участие по образец се подава с приложено копие от Майсторско свидетелство (или диплома/удостоверение, удостоверяващи квалификация в областта на изкуствата/занаятите) и снимки на демонстрационното оборудване (ако е приложимо) в срок до 03.09.2018 г. единствено на имейл или на място в Община Троян. Заявката се входира в деловодната система на Община Троян.

Имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

На място: сградата на Община Троян – гр. Троян, пл. „Възраждане“ 1

Заявки, подадени след 03.09.2018 г., няма да бъдат обработвани.

3.2 В срок до 13.09.2018 г. Комисия, определена със заповед на Кмета на Община Троян, разглежда всички заявки за участие и се потвърждава участието на отговарящите на критериите заявители по имейл и/или със SMS с посочен № на терена. Теренът може да се ползва единствено от заявителя за продажба на заявените занаятчийски и/или художествени изделия и/или демонстрация на заявения занаят или художествено изкуство.

3.3 В срок до 18.09.2018 г. по банков път или на място на каса в Община Троян се заплаща такса участие, както следва:

-за терен 3х3 със собствена шатра – 54,00 лв.

Банкови данни: IBAN: BG16 SOMB 9130 8433 7305 44

BIC: SOMBBGSF

БАНКА: „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД

Основание за плащане: код 448008 ФС терен №… (и посочвате потвърдения Ви от Община Троян терен за Улица на занаятите)

Копие от платежното нареждане да се представи при настаняване на Улица на занаятите.

3.4 Шатри, удължители за електричество, маси и столове се подсигуряват от участниците.

3.5 Допустими шатри за разполагане на улица на занаятите са шатри тип „хармоника“ с размер 3х3 метра.

3.6 Настаняване и монтиране на оборудване се осъществява на 21.09.2018 г. от 9:00 до 16:00 ч.

3.7 Освобождаване на терените и демонтиране на оборудване се осъществява на 24.09.2018 г. след 14:00 ч.


4. Правила:

4.1 Не се допуска монтирането на шатри с размери, различни от определените терени.

4.2 Всеки ползвател на терен се съобразява с отреденото му пространство.

4.3 Стоката, маси, стелажи и други предмети, свързани с дейността, се разполагат в рамките на определената площ.

4.4 Майсторите предлагат за продажба само свои произведения.

4.5 Комисия, определена със заповед на Кмета на Община Троян, ще извършва редовни проверки по време на фестивала за уместност на предлаганите от майсторите изделия и естетичен вид на търговските площи.

4.6 В случай че се установи, че участник е подал невярна информация в заявката относно предлаганите изделия, демонстрация или изискуеми документи, ще бъде отстранен от Улица на занаятите.

4.7 Не се допуска ползването на музика в шатрите.

4.8 Не се допуска достъп на превозни средства на площада и пешеходната зона с изключение на часовете за настаняване и напускане на „Улица на занаятите“ съгл. точка 3.5 и 3.6.

4.9 Съгласно българското законодателство всеки участник в Улица на занаятите е длъжен да притежава касов апарат и Община Троян не носи отговорност за извършени данъчни нарушения от страна на участниците.

4.10 Всеки ползвател на площадно пространство задължително почиства отпадъците си и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

4.11 Община Троян не подсигурява резервиране на парко-места.

ВАЖНО!

4.12 Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация и представител на ЧЕЗ Разпределение България АД. Удължителите, които се използват, трябва да бъдат изправни и обезопасени.

4.13 За осветление не се допускат мощни прожектори, препоръчително е използването на лед осветление.

4.14 Изрично се забранява включването на електроуреди!


ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ: Заявление за участие в Улица на занаятите 2018 г.


 


EUROPEAN RECOGNITION  FOR THE BULGARIAN PLUM FESTIVAL


Facebook Twitter