Конкурс за най-добро сливово насаждение
There are no translations available.

ПОКАЗАТЕЛИ
Размер на площта
 •    До 1 дка
 •    До 5 дка
 •    Над 10 дка
Изложение
 •    Южно
 •    Северно
 •    Северозападно
 •    Североизточно
Наклон
 •    Равно без въздушен дренаж
 •    Силен наклон над 7-8º
 •    Среден наклон
 •    Лек наклон
Почва
 •    Тежка глинеста, склонна към преовлажняване
 •    Сива горска каменлива, със слаб хумусен хоризонт
 •    Сива горска с мощен хумусен хоризонт
 •    Алувиална
Възможности за напояване
 •    Без напояване
 •    С напояване
Сортов състав (подложки)
 •    Чувствителни на шарка
 •    Частично толерантни на шарка
 •    Високо толерантрни и устойчиви на шарка
Схеми на засаждане – гъстота
 •    Под 33 дървета в дка 5х6 м
 •    От 33 до 40 дървета в дка 5х5 м
 •    50 дървета в дка 5х4 м
 •    От 40 до 66 5х3 м
 •    От 66 до 100 дървета в дка; 4х2м (върху слаборастяща подложка)
Поддържане на почвената повърхност – състояние на обработките
 •    Сплощно затревяване
 •    Околостъблено окопаване
 •    Тревни буферни ивици при среден наклон
 •    Черна угар при слаб наклон
Формиране и резитби
 •    Неформирани гъсти корони
 •    Добре формирани рехави корони
Вегетативни показатели
 •    Слаб едногодишен прираст, малък обем на короните
 •    Оптимален растеж, добре развити дървета
Фитосанитарно състояние (проведена растителна защита)
 •    Силно нападение от икономически важни болести
 •    Средно нападение
 •    Липсва нападение
Добиви
 •    Под 500 кг/дка
 •    От 500-1200 кг/дка
 •    Над 1200 кг/дка

* икономически важни болести
Червени листни петна
Ранно и късно кафяво гниене
 


EUROPEAN RECOGNITION  FOR THE BULGARIAN PLUM FESTIVAL


Facebook Twitter